การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ม.ปลาย


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

วันนี้ 28 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "แล่นให้ไกลไปให้ถึง" สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 28-30 เม.ย.2561 โดยมีนายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube ไปที่ศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ โดยวันนี้มีคุณครูในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง กว่า 60 คน เข้าร่วมอบรม.