ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาเช่าชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


รูปภาพของ niramon

ประเภทข่าว: 

     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

 

     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

     ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕๒๔๓๓๙๙ ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

Tags: