การจัดกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จัดกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนที่  1  ปี 2561 โดยมี นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทีมผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ และพบปะผู้ปกครอง ณ หอประชุมพระราชทาน ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การจัดประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน อีกด้วย
สำหรับภาพรวมในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันนี้ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี หลังจากพบผู้บริหารโรงเรียนแล้ว ผู้ปกครองทุกท่านได้พบครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รับฟังข้อเสนอแนะของผู้ปกครองด้วย.
AYW TV/ภาพ
งาน ปชส. อ.ย.ว./ภาพ