น.ส.ญาณิกา เกิดพิทักษ์


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ญาณิกา เกิดพิทักษ์ นักเรียน ม.6/1 ปีการศึกษา 2559 สามารถสอบเข้าเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติ
วันเดือนปีเกิด : 22 ตุลาคม 2542
บิดา : คมกฤช เกิดพิทักษ์
มารดา : ปิยะฉัตร ฉัตรมาศ

คติประจำใจ ทำเหตุให้ดี แล้วผลจะดีเอง
การศึกษา/ผลงาน:
อ.1-ป.2 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
ป.3-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา IEP (Intensive English Program)
ม.1-ม.3 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ม.4-ม.6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
                -เข้าร่วมแข่งขัน Impromptu speech ม.ต้น ได้เป็นตัวแทนระดับเขต
                -โครงการ สอวน. สาขาวิชา ฟิสิกส์ ค่าย1 ศูนย์ขยายผลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
                -โครงการ สอวน. สาขาวิชาฟิสิกส์ ค่าย2 ศูนย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                -เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 3,4,5