พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

เช้าวันที่ (28 พ.ค. 61) ณ ลานธรรมะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยได้รับเกียรติจาก นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันสำคัญของโลก ตามมติของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์นั้นได้เกิดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาข (ต่างปีกัน)
AYW TV / ภาพ