กิจกรรมทางด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนา


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาส สัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนา ดังนี้ 
                รองชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประเภทหญิงล้วน ได้แก่ น.ส.นันทกานต์ มหาพจรน์,น.ส.เบญจรัตน์ อึ้งตระกูล,น.ส.วชิราภรณ์  โทษาธรรม,น.ส.กุลธิดา  จันทรโชติ,น.ส.ณิชาภรณ์  ประจันทร์เสน,น.ส.ชนากานต์ ภาคเพียร และ น.ส.ณภัทร ดีเสมอ ครูผู้ฝึกซ้อม นายธีร์วรัตม์ รุจธนวิชญ์,นางถวิล  สมัยมาก,น.ส.วิจิตรา ศรีเขื่อนแก้ว,น.ส.ผกามาศ เพชรรัตน์ และ น.ส.เพ็ญทิพย์ ศรีคร้าม จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                โครงการส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะ โดยการคัดไทยและเรียงความแก้กระทู้ธรรม ภายใต้หัวข้อ เบญจศีล เบญจธรรม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ด.ช.ธาราวรรษ  สังข์ป่า รับโล่รางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท,ด.ช.อภินันท์  โชตินอก และ ด.ช.กิตติภณ โงสันเทียะ รางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท

AYW TV / ภาพ
ปชส.  อ.ย.ว. / ข่าว