เผยแพร่ผลงาน นายสันติราษฎร์ เรียนงาม การพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

 
บทคัดย่อ
 
เรื่อง                        รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
   พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้       สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้รายงาน                  นายสันติราษฎร์  เรียนงาม
ปีการศึกษา                2561
          รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/16  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน  48 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งพวก (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล จำนวน 8 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t (t-test แบบ Dependent) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
          ผลการศึกษา พบว่า
          1. แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ 91.01/90.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
          3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.80, S.D. = 0.40)
 

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

AttachmentSize
kit.pdf1.12 MB

Tags: