เผยแพร่ความรู้ยาเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน และ ระดับชั้น ม.5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่นักเรียนระดับชั้น ม.5 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมีกรอบแนวคิด เพื่อให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันทำความดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งตะหนักถึงปัญหา  ป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย