เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหาร  ครู นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสเสด็จเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายคล้ายวันมรณภาพพระญาณดิลก ( รอด วราสโย ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม รูปที่ 4 พระกรรมวาจาจารย์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ( วาสนะมหาเถระ ) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระอุโบสถ วัดเสนาสนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่พระญาณดิลก (วราสโย) พระอาจารย์ เนื่องในวันคล้ายวันถึงมรณภาพ ( 1 กรกฎาคม ) ในวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมเป็นประจำทุกปีจนตลอดพระชนมายุ คณะศิษยานุศิษย์ในพระองค์จึงร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายพระญาณดิลก ด้วยความกตัญญูกตเวทีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นสืบมา

ธีรการณ์  สุสุขเสียง / ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว