ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการ ให้โอวาท แก่กองลูกเสือ/เนตรนารี ในการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด สำหรับลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.2  เป็นหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และทำกิจกรรมป้องกันและต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนขยายกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดลงสู่สถานศึกษา และชุมชน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย หลังจากเข้ารับการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติดแล้ว ลูกเสือ เนตรนารี  เดินรณรงค์ โดยมีวงโยธวาทิตของโรงเรียนนำขบวน หลังจากนั้นร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมนี้เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน ชุมชนมีความเข้าใจถึงภัยอันตราย  และความเสี่ยงต่อยาเสพติด ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งฝึกให้เยาวชนเป็นผู้ประพฤติ และเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสาต่อชาติบ้านเมืองในอนาคต

ธีรการณ์  สุสุขเสียง / ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว