สุ่มตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

10 กรกฎาคม 2561 งานโภชนาการร่วมกับงานอนามัยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมสุ่มตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน โดยตรวจประเมินด้านสุขลักษณะสถานที่ สุ่มตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีปนเปื้อน ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น และตรวจสอบการปนเปื้อน เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และยังได้จัดการอบรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน โดยเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครูนาฎนลิน  จุลโมกข์ / ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว