การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับนักเรียนและบุคลากรประจำปี


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดย ครูสุวพรรณ  เกียรติบำรุง ร่วมกับ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับนักเรียนและบุคลากรประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพ หากค้นพบปัญหาสุขภาพ จะได้รับการส่งต่อข้อมูล เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาสุขภาพต่อไป  ซึ่งงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ตระหนักถึงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพด้านจิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียน และการทำงานของบุคลากรโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี เป็นการคัดกรองลำดับแรกในด้านสุขภาพอนามัย เพื่อให้รับรู้ปัญหาด้านสุขภาพที่ควรได้รับการแก้ไขรวมทั้งสภาวะสุขภาพยามปกติ ที่ควรได้รับการส่งเสริม เพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการเรียนและการทำงาน.

ครูสุวพรรณ  เกียรติบำรุง / ภาพ
งาน ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว