กิจกรรมอนุรักษ์ท้องถิ่น AYW Local Conservation ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

12 กรกฎาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ท้องถิ่น  AYW  Local Conservation ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ได้เรียนรู้ เข้าใจความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และให้นักเรียนสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ โดยกิจกรรมนี้ได้ได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณสุเมธา ทองเสริมสุข ศิลปิน O-top ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคุณจันทิมาทร แก้วอ่อน ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำขนมไทย มาเป็นผู้สอนนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และทำให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวรสืบต่อไป

ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นความรู้ที่เป็นองค์รวมแขนงต่างๆของชุมชน ซึ่งสะท้อนความคิด ความเชื่อ ความใฝ่ฝัน จารีตประเพณีต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานการดำรงชีวิตของคนในสังคม สร้างประโยชน์ในการเลี้ยงชีพหรือประโยชน์ด้านอื่น ๆ ในการดำรงชีวิต การที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอยุธยาบูรณาการกับการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการเป็นครูฝึกสอนด้วยตนเองนั้นจะช่วยทำให้นักเรียนเกิดปฏิกิริยาเชิงสร้างสรรค์ ทำให้สามารถดำรงอยู่และก้าวหน้าต่อไปอย่างมีดุลยภาพเท่าทันโลกได้

รังสิมา  ชมจำปี,กรรณิการ์  สุขเกษม ,ยุทธนา  ขันธวิธิ, /ภาพ
งาน ปชส. อ.ย.ว. /ข่าว