การแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย ระดับประเทศ


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

การแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย ระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 จัดโดย สพฐ. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม.3 ไดัรับรางวัลดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 การเขียนเรียงความ คือด.ช.อภินันท์ โชตินอก นักเรียนชั้น ม.2/2
2. รางวัลความสามารถพิเศษการเขียนเรียงความระดับม.ปลาย คือ น.ส.วชิรยาภรณ์ มุระดา นักเรียนชั้น ม.6/13
3. รางวัลความสามารถพิเศษแต่งคำประพันธ์ ระดับม.ปลาย คือ น.ส.วิภาดา มอญเกิดแก้ว นักเรียนชั้น ม.5/4
โดยมีคุณครูมันทนี  บุญฤทธิ์ และ คุณครูธีรวีร์  แพบัว เป็นครูผู้ฝึกซ้อม ซึ่งจัดการแข่งขัน ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่  ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฏาคม 2561 

ครูมันทนี  บุญฤทธิ์ / ภาพ