การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนประจำปี 2561 และการแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


รูปภาพของ libraryayw

ประเภทข่าว: 

ตามที่ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้เชิญบรรณารักษ์และครูผู้สอน เข้าร่วมการสัมมนา  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนประจำปี 2561 และส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2561 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 83 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 39 โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนทั่วประเทศ จำนวน 44 โรงเรียน ซึ่งนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย เป็นโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนเพียงโรงเรียนเดียวที่ผ่านเข้ารอบ จากทั้งหมด 44 โรงเรียน กิจกรรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ประจำปี 2561 เป็นทุนการศึกษา 1,500 บาท และเกียรติบัตร จำนวน 2 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
 
                    1. ด.ช. ธิติวุฒิ  ศรีบูรพาภิรมย์     นักเรียนชั้น ม.3/2
                    2. ด.ช. ภัคพล  ขันธบรรพ          นักเรียนชั้น ม.3/8