สังคมปริทรรศน์ รัฐนิยมแห่งอโยธยา


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

(30 สิงหาคม 2561) นายวรากร  รื่นมกล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสังคมปริทรรศน์ รัฐนิยมแห่งอโยธยา จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะการเรียนรู้ ฝึกการทำงานร่วมกัน ฝึกการแก้ไขปัญหา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา  ได้ประโยชน์ทั้ง 5 สาระวิชา ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561

กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,กิจกรรมลานสาธิตและกิจกรรมตามรอยพระบาทรัชกาลที่ 9 จากเรื่องเล่าศิลปะอยุธยา,กิจกรรมลานวัฒนธรรม รำวงย้อนยุค,

AYW TV : ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย