English & Adventure Camp


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

โครงการห้องเรียนพิเศษ  English Program  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ได้จัดกิจกรรมค่าย English & Adventure Camp สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 และ 1/3  จำนวน 38 คน ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท (Fountain Tree Resort) ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยมีวิทยากรชาวต่างชาติเป็นผู้ให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการสื่อสารกับเจ้าของภาษา มีการเรียนรู้จากการสังเกต สำรวจข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้สภาพจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมจากภายนอกห้องเรียน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์  

ครูรัชฎาภรณ์  ผิวนวล / ภาพ-ข่าว