มุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 (ระดับชั้น ม.4)


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะครู นักเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ระดับชั้น ม.4 ร่วมแสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 ซึ่งในปีนี้ มีคุณครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่ คุณครูสายชล  รัมมะนพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,คุณครูศราพร  หาญยุทธกร,คุณครูกัลยภร  กมลาสิน และ คุณครูศิวิไล  พิกุลทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ที่มีต่อครู ณ หอประชุมพระราชทานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในวันที่ 6 กันยายน 2561.

AYW TV/ภาพ
ผชส. อ.ย.ว. / ข่าว