มุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ (ระดับชั้น ม.5) ปี 2561


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะครู นักเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดย ว่าที่ร้อยตรี เชาวรินทร์ ดีฉาย หัวหน้าระดับชั้น ม.5 ร่วมแสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 ซึ่งในปีนี้ มีคุณครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 1 ท่าน ได้แก่ คุณครูวรรณีรัตน์  มั่นเกษวิทย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ที่มีต่อครู ณ หอประชุมพระราชทานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในวันที่ 7 กันยายน 2561.