กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2561


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 61 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมีนายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดค่ายฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบวิชาลูกเสือ ชั้น ม.1 ลูกเสือ/เนตรนารี จะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเอง ฝึกความเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่น ความสามัคคีในหมู่คณะ และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อไป  โดยมีบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีดูแลการทดสอบอย่างใกล้ชิด หลังจากทดสอบวิชาลูกเสือแล้ว ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่อีกด้วย.

AYW TV,ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปวิดา  จันทะขาล/ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว