การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนที่  2  ปี 2561 โดยมี นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมทีมผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ และพบปะผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.5-6 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
การจัดประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน อีกด้วย
สำหรับภาพรวมในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันนี้ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี หลังจากพบผู้บริหารโรงเรียนแล้ว ผู้ปกครองทุกท่านได้พบครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รับฟังข้อเสนอแนะของผู้ปกครองด้วย.
ครูจิตราพร  โลหาชีวะ / ภาพ
งาน ปชส. อ.ย.ว./ภาพ