ประชาสัมพันธ์วารสารข่าวเกษตรหันตรา (E-Book)


รูปภาพของ kittipat

ประเภทข่าว: 

วารสารข่าวเกษตรหันตรา ประกอบด้วยบทความที่สังเคราะห์จากงานวิจัย บทความทางการเกษตร
แนะแนวการศึกษาต่อ รวมถึงข่าวสารของคณะ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของทางมหาวิทยาลัย
สามารถเข้าดูได้จาก URL : http://www.agri.rmutsb.ac.th/website/page.php?id=114