กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ระดับชั้น ม.5


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ระดับชั้น ม.5 

สภานักเรียนเป็นองค์กรนักเรียนองค์กรหนึ่ง ซึ่งเป็นกลไกลสำคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรมและเป็น องค์กรที่จะปลูกฝังทัศนคติค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยมีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคม.
 
เพ็ญทิพย์ ศรีคร้าม / ภาพ