อยุธยาวิทยาลัยร่วมทำบุญเนื่องในวันครูแห่งชาติ พร้อมรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะผู้บริหาร นำโดย นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 99 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นประจำทุกปีต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 63 ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำบุคลากรทางการศึกษา ทั้งข้าราชการครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัด ร่วมพิธี

            นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นงานที่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาจะได้ร่วมกันระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครู อาจารย์ที่ให้ความรู้ อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี พัฒนาวิชาชีพครู สร้างความตระหนักให้สังคมรับรู้ถึงบทบาทของครูในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตให้แก่ลูกศิษย์ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครู รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 

โอกาสนี้ มีผู้บริหาร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้ารับมอบเกียรติบัตร ดังนี้
            นายอนันต์  มีพจนา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับรางวัลเกียรติบัตร รองผู้อำนวยการดีเด่น สพม.3
            นายศุภกร  การสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ รับเกียรติบัตร  ครูดีเด่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            นางมันทนี  บุญฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ รับเกียรติบัตร  ครูดีเด่น สพม.3
           
รายชื่อ ผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น บุคลากรดีเด่นสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ และ นางพิมพลักษณ์  บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยา  ครูดีเด่น ได้แก่ นางศรศมน  มรุตัณฑ์  นางสุธาสินี  เนคมานุรักษ์  นายอธิท  อธิวรปัญญากุล  นางสาวรังสิมา  ชมจำปี  นางภัสราภรณ์  นาคสู่สุข  นางนาฎนลิน  จุลโมกข์  นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์   นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ   นางสาวสุภาพร  สมานเกียรติ์  นางธีรกานต์  ขะชาตย์  บุคลากรดีเด่น ได้แก่ นายสมคิด พิลพันธ์ นางสาวพรวันเพ็ญ  เกิดเนตร. 
           
ครูนายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุล / ภาพ
ครูนนทกาล รูปเอี่ยม / ข่าว