โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

24 มกราคม 2562 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ รอบที่ 3 กลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ ดังนี้ นายสำเริง  ตาสว่าง รอง ผอ.สพม.เขต 4, นายอภิชาต  พุทธเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ (สพม.เขต 4),นายมนตรี  สืบสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (สพป.ลพบุรี เขต 1),นายโสรส  มั่นดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล สพป.อ่างทอง,นางอรอนงค์  ชั่งใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธจ.ลพบุรี,นายไพโรจน์  วังบรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต 2,นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง .
AYW TV,ฉัตร์ชัย  อรรถปักษ์ / ภาพ
ประชาสัมพันธ์ อยุธยาวิทยาลัย / รายงาน