อยุธยาวิทยาลัยวิชาการ มาตรฐานสากล และงานเปิดรั้วโรงเรียน Open House 2019


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

เช้าวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพระราชทานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการอยุธยาวิทยาลัยวิชาการ มาตรฐานสากล และงานเปิดรั้วโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (Open House 2019) เพื่อจัดแสดงผลงานของผู้เรียน ครู และโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านผลงานวิชาการ และได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี กีฬาและศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ ผลงานของโรงเรียน  ครู นักเรียน  อาทิ Art Show, ผลงาน Best Practice,การประกวดผลงาน IS,กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
นายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งจักเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะได้เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ งานใหม่ ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาเยาวชนต่อไป อีกทั้งยังได้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้เข้าใจระบบการจัดการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองได้เกิดความความรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานของบุตรหลานอีกด้วย.
AYW TV,ครูฉัตร์ชัย  อรรถปักษ์ / ภาพ
ประชาสัมพันธ์ อยุธยาวิทยาลัย / รายงาน