อยุธยาวิทยาลัยชนะเลิศ สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

28 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำนักเรียนเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ประเภท หญิงล้วน โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2562 ได้ไปเป็นตัวแทนระดับภาค ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ได้แก่
            1. นางสาวนันทกานต์ มหาพจน์ ม.6/11
            2. นางสาวกุลธิดา จันทรโชติ ม.6/14
            3. นางสาวเกสราภรณ์ พรมโสภา ม.5/14
            4. นางสาวดวงกมล แจ้งสว่าง ม.5/15
            5. เด็กหญิงกนกพร สุขจีน ม.3/6
            6. เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสงทอง ม.3/6
            7. เด็กหญิงธันยพร จันทร์อ่อน ม.3/6
            8.นางสาวธนภรณ์ นาทันริ ม.5/14
ครูผู้ฝึกซ้อม ได้แก่ 1.นางสาววิจิตรา ศรีเขื่อนแก้ว 2.นางสาวผกามาศ เพชรรัตน์ 3.นางถวิล สมัยมาก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม / ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / ข่าว