ปัจฉิมนิเทศอยุธยาวิทยาลัย ม.6 รุ่น 114


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 (รุ่น114)  โดยมี นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ชื่นชมยินดีในความสำเร็จกับนักเรียน และปลูกฝังความรักความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันการศึกษา ครูอาจารย์  ประกอบด้วยพิธีถวายบังคมลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) การแสดงความยินดีจากน้องๆ จากนั้นทำพิธี ณ หอประชุมพระราชทาน โดย คณะผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 30 มกราคม 2562
AYW TV / ภาพ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย /ข่าว