ค่ายวิทย์คิดสนุกกับสะเต็มศึกษา นักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 4


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายวิทย์คิดสนุกกับสะเต็มศึกษา นักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไปพร้อมกัน และสามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง เป็นการบ่มเพาะทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนด้วย.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / ภาพ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / ข่าว