บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

สามเณรนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ที่บรรพชาและไปปฏิบัติธรรม ณ วัดตาลเอน บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันปฏิบัติ กวาดลานวัด ก่อนที่จะสึก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556