ผอ.เฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ประชุมชี้แจงแนวในการปฏิบัติงานให้กับนักการภารโรงและแม่บ้าน


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

ผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ประชุมชี้แจงแม่บ้าน นักการภารโรง เรื่องในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การลงเวลามาทำงาน การปฏิบัติงาน การเอาใจใส่ต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา เวลากลับบ้าน รวมทั้งมีการประเมินผลงาน การให้โบนัสให้กับนักการภารโรงและแม่บ้านที่ทำงานได้ผลการประเมินดีมาก  โดยมีอาจารย์คณะทำงานอาคารสถานที่จากโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" มาบรรยาย มีรอง ฯ มานิต แถบทอง และอาจารย์วสุธา ธรรมประดิษฐ์ ร่วมชี้แจง

Tags: