เช้าวันไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เตรียมพานดอกไม้ เพื่อเข้าพิธีไหว้ครูในวันนี้ เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์กับครูอาจารย์ และไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีอาจารย์สุรสิทธิ์ โมกขเสน หัวหน้าระดัับชั้น ควบคุม ดูแลนักเรียน โดยอาจารย์ชูศรี และคณะครูในระดับร่วมกันดูแล

Tags: