การเรียนรายวิชา IS1


รูปภาพของ chatchai

ประเภทข่าว: 

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้  การให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนรายวิชา IS1 กับ อ.ฉัตร์ชัย สามารถดูกำหนดการเรียนจากโครงสร้างการเรียนตามไฟล์เอกสาร

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: