คะแนน O-NET ม.3,ม.6 โรงเรียนใน สพม.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2555


รูปภาพของ kittipat

ประเภทข่าว: 

ไฟล์ที่แนบมาด้วยมีดังนี้
1.ไฟล์ excel ชื่อ สพม3ม3ม6ปีการศึกษา2553_2555ตามกลุ่มที่ 5 จะเป็นการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2555
2.ไฟล์ pdf ชื่อ บช5ONETตามเกณฑ์ สมศ ปี 54-53 และ บช5ONETตามเกณฑ์ สมศ ปี 55-54 เป็นการนำคะแนน O-NET มาคำนวณโดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ภายนอกรอบ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 5 โดยใช้คะแนนสอบ O-NET จากปีการศึกษา 2553 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2554 และโดยใช้คะแนนสอบ O-NET
จากปีการศึกษา 2554 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2555 ตามลำดับ

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

Tags: