การรณรงค์การใช้ถุงยางอนมัยในวัยรุ่น


รูปภาพของ nitiwadee

ประเภทข่าว: 

โดย ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว รพ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระนักให้กับเยาวชน เห็นความสำคัญของการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง
ลดพฤติกรรมเสี่ยง และเยาชนสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้อื่นได้ โดยให้การอบรมกับนักเรีนชัันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 จำนวน 150 คน ณ.ห้องโสต อาคารเอนกประสงค์ ในวันที่ 18 ก.ค 2556
เวลา 8.40 น. - 9.35 น.