รองผู้อำนวยการโรงเรียน


รองผู้อำนวยการ
 
 
นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ นางพิมพลักษณ์  บุญลือ นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า นายอนันต์ มีพจนา
กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานวิชาการ