กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 4224
ชื่อ นางอารี  การสมธร
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 086-1260323
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38574
ชื่อ นางมันทนี  บุญฤทธิ์
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 086-5610116
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38646
ชื่อ นางปฐมาวดี  คุ้มภัย
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 061-5216056
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 114
ชื่อ นายอธิท  อธิวรปัญญากุล
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 
โทร. 062-6360514
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 123027
ชื่อ นางธีรกานต์  ขะชาตย์
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 099-0495551
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39320
ชื่อ นางสาวพัลลภา  พันธุ์จันทร์แม้น
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 086-5416609
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 103060
ชื่อ นางสาวหทัยรัตน์  ศรีประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 085-7711330
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39414
ชื่อ นางสาววิริยาภรณ์  จนจันทึก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 085-4146730
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 40471
ชื่อ นางสาวรัตนา  โพธิ์งาม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 088-5722026
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 12884
ชื่อ นายธีรวีร์  แพบัว
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 087-5872059
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38615
ชื่อ นางสาวพรรณนิภา  กลิ้งอินทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 080-5103638
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39200
ชื่อ นางสาวนภาพร  แดนตะเคียน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 088-2317787
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 2482
ชื่อ นางสาววรรณภา  หมวกอิ่ม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 087-8455793
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39494
ชื่อ นางสาวฐิติพร  จันทร์หอม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 0861709560
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 117479
ชื่อ นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 088-6832223