กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38522

ชื่อ นางวรรณา  ธงชัย

ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 

e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38567

ชื่อ นางสาวฉันทนา  ยัญญลักษณ์

ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 

e-mail chantana1953@windowslive.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39664

ชื่อ นางสาววรรษมล  สีเหนี่ยง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

e-mail dakanda_jung@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 102335

ชื่อ นางสาวยุพดี  เข็มอนุสุข อิสมัญ

ตำแหน่ง ค.ศ.1 

e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38950

ชื่อ นางสาวจิรนันท์  สุวรรณชัยรบ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

e-mail pukpick_lovelysj@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38626

ชื่อ นางศรศมน  มรุตัณฑ์

ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 

e-mail sornsamon2511@gmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38632

ชื่อ นางวิภาภรณ์  คำลือชัย

ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 

e-mail wipaporna74@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 2820

ชื่อ นายวิญญ์  แสงสด

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

e-mail winsaengsod@gmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38633

ชื่อ นายพัฒนพงศ์  มีสมยุทธ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 3307

ชื่อ นางสาวอัจฉริตา  จิตสกุลชัย

ตำแหน่ง ค.ศ.1 

e-mail acharita.kib@gmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 1644

ชื่อ นางสาวยุพิน  ตุ่นเฮ้า

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

e-mail tookkyayw@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38594

ชื่อ นางสาวภัทรวรินทร์  ประทิน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

e-mail fast.d.luffy@gmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38590

ชื่อ นางสาวฮัสน๊ะฮ์  มุ่งมาตร์

ตำแหน่ง ค.ศ.1 

e-mail mungmasth@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 60668

ชื่อ นายประจวบ  แสนชัย

ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 

e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 81104

ชื่อ นางสาวปราณี  มีพจนา

ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 

e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38531

ชื่อ นางสาวมะลิวัลย์  เลี้ยงศิริ

ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 

e-mail maliwan2505@gmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38643

ชื่อ นางสาวจิตราพร  โลหาชีวะ

ตำแหน่ง ค.ศ.1 

e-mail jitttraporn.lol@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 5024

ชื่อ นางสาวปาณิสรา  ระษารักษ์

ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 

e-mail ahha_chin@hotmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 33111

ชื่อ นายวรรธน  จำปาทอง

ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 

e-mail wankrub@gmail.cm
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38568

ชื่อ นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์

ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 

e-mail kanchaneebor@gmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 1060(ส)

ชื่อ นางสาวรสริน  ตัญญวงษ์

ตำแหน่ง ค.ศ.1 

e-mail ooh_rossy@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38983

ชื่อ นายศุภพร  ตรีไพชยนต์ศักดิ์

ตำแหน่ง ค.ศ.1 

e-mail hereten@hotmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39457

ชื่อ นางสาวชุติมา  ประภัสสรพิทยา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

e-mail cprapasorn@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38604

ชื่อ นายยุรนันท์  อัตตะสาระ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

e-mail yattasara@gmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 384

ชื่อ นางสาวปิยะนุช  ร่มเย็น

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

e-mail preawry_ppp@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38644

ชื่อ นางสาวเจนจิรา  แจ้งมาก

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

e-mail jan.jira19@hotmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 

ชื่อ นางสาวเวธกา  ชุมทอง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

e-mail gaw_2724@hotmail.com