กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38539

ชื่อ นางสาววรรณิภา  เฉลิมหมู่

ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 

e-mail wannipa240149@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 47741

ชื่อ นางลัดดา  ทองมั่น

ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 

e-mail ayw.ladda@gmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 1843

ชื่อ นางสาวเสาวนีย์  บุญบำรุง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

e-mail Nuii_Saowanee@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 41777

ชื่อ นายฐิติไชย  อรรถวิลัย

ตำแหน่ง ค.ศ.1 

e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 2512

ชื่อ นายสรรพสิทธิ์  โกศล

ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 

e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 77653

ชื่อ นางวาสนา  กองรส

ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 

e-mail kr_wasana@hotmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 5092

ชื่อ นางนวรัตน์  พินนอก

ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 

e-mail pinnok12@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 19161

ชื่อ นายธวัชชัย  เพ็ชนี

ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 

e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38579

ชื่อ นางสาวมารยาท  ดำรงสุกิจ

ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 

e-mail marayat.d@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 129931

ชื่อ นายสุพรรณ  ภาคทรัพย์ศรี

ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 

e-mail suphan737@gmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 41791

ชื่อ นางพรพิมล  ส้มทอง

ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 

e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 35238

ชื่อ นายเอกชัย  วิลามาศ

ตำแหน่ง ค.ศ.1 

e-mail penaek1@gmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39321

ชื่อ นางสุธาสินี  เนคมานุรักษ์

ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 

e-mail sutha.kubkib@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 1178

ชื่อ นางปรานี  มีวุฒิสม

ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 

e-mail pran_ym@hotmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 453

ชื่อ นางสาวอมรรัตน์  ทองโชติ

ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 

e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 2450

ชื่อ นายนันทวัตน์  ไวยบุญญา

ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 

e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38526

ชื่อ นางสาวสุภาพร  สมานเกียรติ์

ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 

e-mail ptchukiat@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39178

ชื่อ นางณัฐมน  สุชัยรัตน์

ตำแหน่ง ค.ศ.1 

e-mail ampare_gap@hotmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38534

ชื่อ นางสาวพชรกมล  พูลลาย

ตำแหน่ง ค.ศ.1 

e-mail bio.ayw58@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 221

ชื่อ นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุล

ตำแหน่ง ค.ศ.1 

e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39458

ชื่อ นางภัทรมล  สุกรีวนัส

ตำแหน่ง ค.ศ.1 

e-mail wichida_ko@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 3075

ชื่อ นายวศิน  คล้ายบรรเลง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

e-mail gftpak@gmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 4202

ชื่อ นางสาวเบญจวรรณ  ปราโมทย์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

e-mail tipfyhipfy@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38619

ชื่อ นางรินดา  ตรงดี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

e-mail kudeeratrinda@gmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39784

ชื่อ นางเตือนใจ  ตรีบุบผา

ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 

e-mail Tuanjait@gmaii.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38548

ชื่อ นางสาวธัญพร  อักษรกิ่ง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

e-mail kue_bio@hotmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38609

ชื่อ นายวรรธนชาติ  แก้วนุช

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

e-mail eakwawatachat@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 15728

ชื่อ นางทิพธญา  สิตตะวิบุล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

e-mail tip.tiptaya@gmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 1310

ชื่อ นางสาวสายทิพย์  ณ เวียงจันทร์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

e-mail saithip2016@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39131

ชื่อ ว่าที่ ร.ตอดุลย์  ม่วงกรุง

ตำแหน่ง ค.ศ.1 

e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39387

ชื่อ นางสาวนิชาภา  พัฒน์วิชัยโชติ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

e-mail nichapa.pat1991@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38954

ชื่อ นายณรงค์ชัย  พงษ์ธะนะ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

e-mail npongsthana@gmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 

ชื่อ นายสายัณห์  เทียนวิมลชัย

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

e-mail sayant_s@hotmail.com