กลุ่มสาระสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 2994
ชื่อ นายรณวริทธิ์   ขะชาตย์
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 098-8915787
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38576
ชื่อ นางน้ำทิพย์  มหานิยม
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 062-7584477
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38629
ชื่อ นางภัสราภรณ์  นาคสู่สุข
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 
โทร. 082-3629956
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 47982
ชื่อ นางสาวรดามณี  สายพัฒนะ
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 087-0046003
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38640
ชื่อ นายธีรการณ์  สุสุขเสียง
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 087-5078908
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 112661
ชื่อ นางศิริวรรณ  ประสงค์
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 083-6167829
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38814
ชื่อ นางสาวสิริรัตน์  พาลีเดช
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 085-7151591
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 36074
ชื่อ นางพัลลภา  กมลพันธ์
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 089-067-2741
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 2933
ชื่อ นายภัทรพันธุ์  ลาภเกิน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 083-0172307
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38941
ชื่อ นางสาวผกามาศ  เพชรรัตน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 092-4968299
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38600
ชื่อ นายมานพ  เอกจริยวงศ์
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 
โทร. 089-790-8122
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38816
ชื่อ นายทศพล  อินน้ำคบ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 095-5538703
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38585
ชื่อ ว่าที่ ร.ต.ศักดา  สาพิมาน
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 084-679-7729
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38641
ชื่อ นางเตือนใจ  ประเสริฐศรี
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 
โทร. 080-1063519
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38624
ชื่อ นางสาวเพ็ญทิพย์  สีคร้าม
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 085-901-3300
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 2990
ชื่อ นางอวยพร  วงค์ประดิษฐ์
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 086-1221480
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38620
ชื่อ นางสาวสุมาลี  จริวัฒถิรเดช
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 095-0515162
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 1881
ชื่อ นายธีรภัทร  กระจ่างแสง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 089-0826327
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 42219
ชื่อ นายธีร์วรัตม์  รุจธนวิชญ์
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 
โทร. 061-6766990
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39633
ชื่อ นางศุภลักษณ์  จันทนวงษ์
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 084-0164612
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38838
ชื่อ นางสาววิจิตรา  ศรีเขื่อนแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 083-9520083
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 106881
ชื่อ นายธีรภัทร  สรรคพงษ์
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 085-0364640
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39768
ชื่อ นางสาวนารีรัตน์  ดิษฐลักษณะ
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 089-2424589
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38829
ชื่อ นางสาวเกศกาญจน์  ปรีชาชาญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 090-1144401
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 52003
ชื่อ นางรุ่งนภา  ชมภูราช
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 
โทร. 080-0796071