กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระ/หมวด : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 114967
ชื่อ นางสาวสุนันทา  เกษมสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร.
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 177
ชื่อ นางสมใจ  คลังวิจิตร
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 089-1409920
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 4996
ชื่อ นายวสุธา  ธรรมประสิทธิ์
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 063-1438147
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 36653
ชื่อ นายวิเชษฐ  ค้าสุวรรณ
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 086-7683531
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 106910
ชื่อ นางสาวชนิดาภา  ปลั่งกลาง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 092-2572089
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38652
ชื่อ นางรัชนา  แสงเปล่งปลั่ง
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 098-5455195
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38653
ชื่อ นางผกาพันธ์  โชตินิสากรณ์
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 087-1181209
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39287
ชื่อ นายจิรัฏฐ์  แย้มประดิษฐ์
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 
โทร. 098-445445-1
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 111344
ชื่อ นางสาวมลิวัลย์  สุขแก้ว
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 089-900-7556
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 3871
ชื่อ นายศุภกร  การสมบัติ
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 089-1083914
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 28703
ชื่อ นายปรีชา  ช่วยสงค์
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 089-000-5022
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 2778
ชื่อ นางสาวนนทกาล  รูปเอี่ยม
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38622
ชื่อ นายชัยวัฒน์  ศรีไทย
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 089-220-3816
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39057
ชื่อ นางสาวชลธารา  ทรัพย์สินพันธ์
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 086-6070044
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38509
ชื่อ นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 089-6145691
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38523
ชื่อ นายณรงค์ชัย  หล่อประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 094-4591554
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39697
ชื่อ นางสาวจิตตินัฏฐ์  สุขบัณฑิตย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 092-6249561
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38606
ชื่อ นายกิตติพัฒน์  สงวนงาม
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 
โทร. 081-759-5788
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38616
ชื่อ นายสุวพัฒน์  สงวนงาม
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 
โทร. 081-994-4878
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 2389
ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวิดา  จันทะขาล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 096-3184310
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 059 (ส)
ชื่อ นางสาวสุวิมล  ถนอมนิล
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 
โทร. 084-0022963
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 1076 (ส)
ชื่อ นายพรเทพ  ตรีสิทธิ์
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 
โทร. 084-776-1152
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 37508
ชื่อ ว่าที่ ร.ต.บุญญาธิการ  รอดคำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 0806929463
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 2719
ชื่อ นายเชาวรินทร์  ดีฉาย
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 087-2279899
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38843
ชื่อ นางกันยารัตน์  ศรีวงค์วรรณ
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 085-920-2031
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38650
ชื่อ นายมงคล  จิ๋วเชย
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 080-6290916
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38555
ชื่อ นางสาวเมทินี  นิชี
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 092-2751767
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38637
ชื่อ นายพนม  บุญมางำ
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 087-2086921
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39255
ชื่อ นายพชรพล  พลธี
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 087-6712957
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 114870
ชื่อ นางสาวสุภาพร  โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 086-9351310