กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 14599
ชื่อ นางวิจิตร  ดัดเพชร
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 18458
ชื่อ นางสาวชมัยพร  พืชกมุทร
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38516
ชื่อ ว่าที่ ร.ต.วิชัย  วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38525
ชื่อ นางนาฎนลิน  จุลโมกข์
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
e-mail pam25811f@gmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38538
ชื่อ นางสุวพรรณ  เกียรติบำรุง
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 13571
ชื่อ นายสุนทร  บุญเอียด
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 61406
ชื่อ นายพงษ์พันธ์  ติยะบุตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
e-mail pongpantiyabut24@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39442
ชื่อ นางสาวสุวรรณา  แสนสุข
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38636
ชื่อ นายเศรษฐพงษ์  จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
e-mail tao_g8@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 41761
ชื่อ นางวิไล  เอกกฐิน
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 3568
ชื่อ นายสันติราษฎร์  เรียนงาม
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 3026
ชื่อ นางวันวิวาห์  พิพัฒน์เยาว์กุล
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
e-mail r.wiwa@hotmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38503
ชื่อ นางสาวมรรษวรรณ  ศุภเวที
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
e-mail matsawan.s@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 2416
ชื่อ นายพรเทพ  บุณยกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
e-mail turm7246@hotmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 35858
ชื่อ นายพิภพ  วัดกิ่ง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
e-mail pipob.wadking20@gmail.com