กลุ่มสาระศิลปะ

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 3002
ชื่อ นายรัตน์ตพงษ์  เจริญงามสกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39399
ชื่อ นายกิตติ  คงเจริญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
e-mail pexkong@hotmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38552
ชื่อ นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
e-mail ncp.paron@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39020
ชื่อ นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39486
ชื่อ นางจุฑามาศ  ทองอร่าม
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39787
ชื่อ นายสิรภพ  ทองอร่าม
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
e-mail saraphop009@hotmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 76610
ชื่อ นายฉัตร์ชัย  อรรถปักษ์
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail chatchai_atthapak@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 100696
ชื่อ นายพิชัย  หิดาวรรณ
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38535
ชื่อ ว่าที่ ร.ต.หญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 
e-mail nanat2512@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 268
ชื่อ นางสาวสาลีนี  เพ็งอุดม
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 
e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง A008
ชื่อ นายศราวุธ  สุขบรรณ์เทิง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง A009
ชื่อ นายสมเกียรติ  วิเชียรวิลาวัณย์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39682
ชื่อ นายสมชาย  อบรมย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
e-mail somchai14092527@gmail.com