กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 110863
ชื่อ นางสาวกชกร  ศรีษาพุทธ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 092-2838257
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38649
ชื่อ นายพงศธร  แสนช่าง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 097-0073722
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38612
ชื่อ นางสาวชนิษต์ณภัค  คุ้มอิ่ม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 080-5158476
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 2860
ชื่อ นายกรวิชญ์  นาพุฒา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 088-7067233
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 1477
ชื่อ นางสาวจรินทร์ทิพย์  สิงห์เอ้ย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 084-8916171
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 250
ชื่อ นายสุเมธ  รัมมะเกษ
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 
โทร. 095-7301551
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38900
ชื่อ นายยุทธนา  ขันธวิธิ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 088-2336585
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 41257
ชื่อ นายสุรสิทธิ์  โมกขเสน
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 089-238-4509
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38567
ชื่อ นางสาวมณีณดา  แท่นมณี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 085-3355960
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 107904
ชื่อ นางสาวอาสยา  อินทโชติ
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 081-4561606
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 107865
ชื่อ นางสาวรัชฎาภรณ์  ผิวนวล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 082-5861533
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38588
ชื่อ นางสาวกรรณิการ์  สุขเกษม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 086-7516904
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 44033
ชื่อ นางสาวชญานุตย์  เจริญกิจ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 062-6100796
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39089
ชื่อ นางสาวดวงแก้ว  สุหลง
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 081-7430429
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38565
ชื่อ นางสาวภัคจิรา  อาลัยญาติ
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 
โทร. 080-4333232
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 37872
ชื่อ นางชูศรี  เอกปิยะพรชัย
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 
โทร. 081-5706784
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39322
ชื่อ นางสุภัทรา  โกมลวานิช
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 
โทร. 086-6068969
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39624
ชื่อ นางนิตยา  จริตธรรม
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 081-296-5578
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39754
ชื่อ นางสาวอภิญญา  มาแย้ม
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 086-0023510
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 44731
ชื่อ นางสิรธิมา  เจตนาพิทักษ์กุล
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 081-1414021
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 73611
ชื่อ นางวิมล  ขันธมาศ
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 085-138-1557
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 4796
ชื่อ นางสาวณัญณิชา  ขาวบุปผา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 080-6677366
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 1206
ชื่อ นายอดิศักดิ์  นุชประยูร
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 081-9657340
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 231
ชื่อ นางสาวรังสิมา  ชมจำปี
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 
โทร. 083-0308031
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38580
ชื่อ นายอรรณพ  จิวราห์ศรีสกุล
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 091-7369381
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 56646
ชื่อ นางสาวเบญจมาภรณ์  กองสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
โทร. 082-7928452
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38921
ชื่อ นางมาลัย  ยิ่งมานะ
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 
โทร. 089-4552758
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38598
ชื่อ นางสาวณัฐกฤตา  วงษ์สงฆ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 080-0978076
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 107490
ชื่อ นางวรากร  นัยพร
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
โทร. 083-0774809
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39029
ชื่อ นางสาวสิเรียม  แชหมื่อ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 0924475405
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 105619
ชื่อ นางสาวเจนนภา  ทัสเตโมโต
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 092-9407674
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39724
ชื่อ นางสาวจิตติภาภรณ์  เตรียมทนะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โทร. 081-1307741