กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 42230
ชื่อ นางสุกัญญา  เทียนคำ
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 13936
ชื่อ นางขนิษฐา  กิตติวิริยะ
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38262
ชื่อ นางสาววิมล  พรรณนิคม
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38557
ชื่อ นางสาวรัตนา  เปียทอง
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39329
ชื่อ นางสาวพรอรุณ  สืบแต่จุ้ย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
e-mail phonarun0910@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 1201(พ)
ชื่อ นางสุมาลี  สาระสันต์
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38853
ชื่อ นางสาวอริสา  พานิชกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
e-mail arisa.gift@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 2809
ชื่อ นางสาววันวิสา  ชีพเป็นสุข
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
e-mail mykiss_xoxo@hotmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 28839
ชื่อ นายสุเมธี  คำมัน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
e-mail songsumatee1030@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง A001
ชื่อ นางสาวปทิตตา  เล็กวิกรม
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39354
ชื่อ นางพัชรีรัตน์  เชื้อพันธ์
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39312
ชื่อ นายจักรดุลย์  มนตรีกุล ณ อยุธยา
ตำแหน่ง ค.ศ.1 
e-mail