เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 
ชื่อ นางสาวชัญญานุช  สดับพจน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail การเงิน
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 
ชื่อ นางนิธิวดี  วิเศษฤทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail ห้องพยาบาล
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 
ชื่อ นางสาวพรวันเพ็ญ  เกิดเนตร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail วิชาการ
  เลขที่ตำแหน่ง 
ชื่อ 
ตำแหน่ง 
e-mail 
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 
ชื่อ นางบุญญา  เพียรอุดม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail การเงิน
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 
ชื่อ นายเดิม  หุ่นแสวง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail พนักงานขับรถ
 
  เลขที่ตำแหน่ง 
ชื่อ 
ตำแหน่ง 
e-mail 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 
ชื่อ นางจำนงจิตร  รุจิรัตนราศี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail บริหารทั่วไป
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 
ชื่อ นางสาวปฐมาภรณ์  สนิทกลาง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail กิจการนักเรียน
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 
ชื่อ นางสาวนิรมล  ระษารักษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail พัสดุ
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 
ชื่อ นางสาวผกากาญจน์  แดงสุข
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail ประชาสัมพันธ์
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 
ชื่อ นางสาวกสิณา  ไทยเทศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail งานสารบรรณ
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 
ชื่อ นายสมาน  พลเดช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail พนักงานขับรถ
 
สรุป จำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน