ครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560

เลขที่ตำแหน่ง 56041
ชื่อ นางสาวปทิตตา  เล็กวิกรม
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 
ชื่อ นางสาวภัททิรา  จันทรวิชิต
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 
ชื่อ นางสาวนิชาภา  พัฒน์วิชัยโชติ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
e-mail nichapa.pat1991@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 
ชื่อ นางสาวฐิติยา  ปิกจุมปู
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
e-mail lioajazeza@gmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 
ชื่อ ว่าที่ ร.ต.ประโยชน์  จุลวานิช
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 56012
ชื่อ นางสาวสุภาภรณ์  สนแก้ว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 
ชื่อ นางสาวมยุรา  อรรถพจนี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 56025
ชื่อ นายศราวุธ  สุขบรรณ์เทิง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 56042
ชื่อ นายสมเกียรติ  วิเชียรวิลาวัณย์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 56037
ชื่อ นายธารา  มาบุญคง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 
ชื่อ นางอรนุช  เวทย์วัฒนะ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 56001
ชื่อ นางสาวเต็มจิต  ธานีเจตน์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
e-mail
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 56006
ชื่อ นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 
ชื่อ นางสาวมุทิตา  กตัญญูพันธ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
e-mail ploybp1911@gmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 
ชื่อ นายเฉลิมพล  ผลไม้
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
e-mail chalermpol_ph@hotmail.com