โรงเรียนมาตราฐานสากล


โรงเรียนมาตรฐานสากล(World Class Standard School)
รัชนา  แสงเปล่งปลั่ง
        กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล  โรงเรียนมาตรฐานสากลจึงเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา   เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ การจัด การเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  โดยในโรงเรียนของเราควรมองและมุ่งเน้น 3 ประการ คือ
        1.ทำสิ่งที่เราควรทำหรือยัง 
        2. สิ่งที่ทำแล้วรู้ผลได้อย่างไร 
        3.จะทำอย่างไรให้ดีขึ้น

        ทั้ง 3 ประการ เป็นเรื่องที่เป็นปกติในการพัฒนาองค์กรให้เจริญทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นๆ และโรงเรียนในต่างประเทศ  เกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพได้ปรับปรุงและเปลี่ยนมา 3 ครั้ง เริ่มจากปี 2557-2558  ปี 2559-2560 และล่าสุด ปี 2561-2562
 
 
 
หมวดที่
ปี 2557-2558
ปี 2559-2560
ปี 2561-2562
เดิม
 
คะแนน
ชื่อใหม่
คะแนน
ชื่อใหม่
คะแนน
1. การนำองค์กร
 
110
 
110
 
110
2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 
90
กลยุทธ์
95
 
95
3.การมุ่งเน้นนักเรียน
 
100
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
95
ลูกค้า
95
4.การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
 
90
 
100
 
100
5.การมุ่งเน้นบุคลากร
 
100
บุคลากร
100
 
100
6.การมุ่งเน้นการดำเนินการ
 
110
การปฏิบัติ
100
 
100
7.ผลลัพธ์
 
400
 
400
 
400
รวมทั้งสิ้น
1,000
 
1,000
 
1,000
 
        จะเห็นได้ว่าหมวดที่ 1 การนำองค์กรจะมีคะแนนมากที่สุด คือ110 คะแนน ทั้ง 3 ครั้งในการปรับเกณฑ์ หมวดที่ 4, 5, 6 เป็นหมวดที่มีคะแนนรองลงมาคือ 100 คะแนน และ หมวดที่ 2, 3 เป็นหมวดที่มีคะแนนน้อยที่สุด 95 คะแนน ถ้าโรงเรียนมีการนำองค์กรได้ถูกทิศทาง บุคลากรเข้าใจ การดำเนินการผลของการวัด การวิเคราะห์ในเป้าหมายก็จะเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดมา  ที่เป็นแนวทางให้โรงเรียนได้นำมาพัฒนาองค์กรของเราให้ก้าวหน้าและเทียบเคียงกับคู่แข่งทางการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ   การนำนวัตกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนามาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award : TQA) ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นสิ่งที่ครอบคลุมกับทุกการประเมิน  ถ้าโรงเรียนได้จัดกรอบการทำงานและมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพไว้เป็นตัวตั้งในทุกกลุ่มงานการพัฒนาเป็นสิ่งที่เราจะมองเห็นและจับต้องได้
        โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยภายใต้การบริหารงานโดยผู้อำนวยการวรากร  รื่นกมล  ได้นำเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทาง TOA บนเส้นทาง OBECQA มาเป็นแนวทางในการพัฒนา โดยใช้รูปแบบการบริหารแบบ “Warakorn 4G Model” ที่นำแผนยุทธศาสตร์ของชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มาเป็นนโยบายในการกำหนดกลยุทธ์ทั้ง 6 ได้แก่
                   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
                   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
                   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้ก้าวไปสู่โลกกว้างด้วยการศึกษาค้นคว้าได้อย่างอิสระ  มีทักษะในการค้นคว้าแสวงหา
                                      ความรู้ ได้อย่างมีคุณภาพและมีองค์ความรู้  ทั้งเห็นคุณค่าในตนเองในการเสริมสร้างทักษะชีวิต
                   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
                   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมในทุกภาคส่วน  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
                   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ  แหล่งเรียนรู้ภายในสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ที่มีเป้าหมาย  Good Student ,  Good Teacher,  Good Management,  Good School   และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2559  เท่ากับร้อยละ 80  ปีการศึกษา 2560 เท่ากับร้อยละ 85 ปีการศึกษา 2561 เท่ากับร้อยละ 90
 
ภาพที่ 6.1  รูปแบบการบริหารงานรูปแบบ “Warakorn 4G Model”