ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 
 
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
 

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

397

195

592

16

ม.2

483

234

717

15

ม.3

502

259

761

16

รวมมัธยมต้น

1,382

688

2,070

47

ม.4

398

341

739

16

ม.5

439

299

738

16

ม.6

383

300

683

16

 

 

 

 

 

รวมมัธยมปลาย

1,220

940

2,160

48

รวมทั้งหมด

2,602

1,628

4,230

95

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561