เจ้าหน้าที่สำนักงาน

  รูปครู เลขที่ตำแหน่ง ฺB002
ชื่อ นางสาวชัญญานุช  สดับพจน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail การเงิน
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง B010
ชื่อ นางนิธิวดี  วิเศษฤทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail ห้องพยาบาล
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง B011
ชื่อ นางสาวพรวันเพ็ญ  เกิดเนตร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail วิชาการ
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง ฺB005
ชื่อ นายมนูญ  สำเนียง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail สำนักงานผู้อำนวยการ
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง B003
ชื่อ นางบุญญา  เพียรอุดม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail การเงิน
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง B013
ชื่อ นายเดิม  หุ่นแสวง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail พนักงานขับรถ (อัตราจ้าง)
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง B009
ชื่อ นางสาววรรณฤดี  เหรัญญิก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail bb0824762530@gmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง ฺB004
ชื่อ นางจำนงจิตร  รุจิรัตนราศี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail บริหารทั่วไป
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง B006
ชื่อ นางสาวปฐมาภรณ์  สนิทกลาง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail กิจการนักเรียน
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง B008
ชื่อ นางสาวนิรมล  ระษารักษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail พัสดุ
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง A013
ชื่อ นางสาวผกากาญจน์  แดงสุข
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail Bum_BB2530@hotmail.com
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง ฺB014
ชื่อ นายพีระยุทธ  มะพลับ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail พนักงานขับรถ (อัตราจ้าง)
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง B001
ชื่อ นางสาวกสิณา  ไทยเทศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail งานสารบรรณ
 
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง B012
ชื่อ นายสมาน  พลเดช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
e-mail พนักงานขับรถ (อัตราจ้าง)